Voorwaarden

Enkele specifieke bepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel vindt u in onderstaande tekst.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de gegevens en zoals de gegevens die door de cliënt, zowel schriftelijk als mondeling, worden aangeleverd. Onvolledigheden en onjuistheden zijn voor eigen verantwoording. Voor zover binnen onze competentie zullen wij cliënt hierop wijzen teneinde alsnog juiste informatie te ontvangen.

Het wordt wenselijk geacht alle belastingaanslagen, direct na ontvangst, aan ons door te spelen. Uiteraard voor zover dit binnen de opdracht valt. Als u ons machtigt, ontvangen wij van de belastingdienst, zgn. elektroniche kopie-aanslagen.

Voor werkzaamheden in het zogenaamde grijze gebied kunnen door ons geen enkele verantwoording worden geaccepteerd.

(Elektronische) ondertekening van officiële stukken, waaronder aangiftebiljetten, geschiedt enkel op grond van een doorlopende machtiging, die ten allen tijde door de cliënt kan worden ingetrokken.

In specifieke gevallen (bijvoorbeeld pensioen vraagstukken) kan op verzoek van de opdrachtgever advies worden ingewonnen bij derden. Mochten hieruit kosten voortkomen, dan komen deze voor rekening van de opdrachtgever.